Εισδοχή νέων μελών στο σωματείο της Ε.Λ.Α.


Για την εισδοχή νέων μελών, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:


1) Ο συγγραφέας που επιθυμεί να γίνει τακτικό ή δόκιμο μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου και αποδέχεται το καταστατικό της, μπορεί να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετική αίτηση, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες του άρθρου 4.

2) Την αίτηση του υποψηφίου μέλους, ακολουθεί μία εισήγηση της επιτροπής έγκρισης νέων μελών, η οποία θα παρουσιάζει το έργο του υποψηφίου μέλους και την προσφορά του στα γράμματα, με παράθεση δημοσιευμάτων και αναφορά σε κριτικές και στοιχεία για την πνευματική του παρουσία γενικά. Η εισήγηση αυτή πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της επιτροπής. Οι υπογραφές των μελών της επιτροπής αν δεν είναι πρωτότυπες, θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με το ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονική επιστολή κάθε μέλους που υπογράφει. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις, ανακεφαλαιώνει για κάθε υποψήφιο χωριστά τις αιτιολογημένες εκθέσεις, όπως επίσης και τις ενδεχόμενες γραπτές αντιρρήσεις, και αναφέρει τα ονόματα των μελών που τις συνέταξαν και τις προσυπογράφουν. Αμέσως μετά αποφασίζει επί των αιτήσεων με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία τουλάχιστον 55% των παρόντων μελών. 

3) Η έγγραφή ως μέλους, εφ’ όσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, γίνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού καταβληθεί το δικαίωμα εγγραφής, ήτοι 20 ευρώ, εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης της αιτήσεως του ως μέλος. Η εγγραφή του στα μητρώα γίνεται κατόπιν της πληρώσεως όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων. 

4) Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλλει δικαίωμα εγγραφής και κατόπιν ετήσια συνδρομή μέχρι την παραίτηση ή τη διαγραφή του. Τα ποσά εγγραφής και ετήσιας συνδρομής καθορίζονται για το έτος 2023 στο ποσό των 20 και 15 ευρώ αντίστοιχα. 

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αποκτάται μόνον μετά την παρέλευση ενός έτους από την έγκριση του Δ.Σ. περί της εγγραφής του μέλους ως τακτικό.


Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία εισδοχής νέων μελών, καθώς και για τα μέλη της Ε.Λ.Α., τις δραστηριότητές της, κλπ, επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας στο διαδίκτυο elaigaiou.blogspot.gr.